Artikel 1. Algemeen
1.1.Schorel Edelmetaal is een onderdeel van Handelsonderneming Schorel. Gevestigd aan de
Havenstraat 30-A te Hilversum. De in-verkoopvoorwaarden (hierna AV) zijn van toepassing op alle
overeenkomsten ten aanzien van de in-verkoop van edelmetalen door Schorel Edelmetaal (hierna SE)
van derden (hierna verkoper), inclusief alle daarbij behorende voorstellen offertes en aanbiedingen.
1.2.De werkwijze van SE bestaat uit het inkopen, repareren, verkopen en beleggen van edelmetaal.
SE werkt uitvoerig volgens het uitvoeringsbesluit ex artikel 437, artikel 1. Van het Wetboek van
Strafrecht.
1.3.SE koopt edelmetalen in als doel te recyclen. Hier vallen onder: Sieraden, bestek, kronen,
munten, baren, tafelwerk en afvalresten.
1.4.Beleggers artikelen in grote aantallen worden ter recycle direct doorverhandeld aangezien het
om een hoog bedrag gaat in Euro (die ten allen tijden via een bancaire overboeking uitbetaald
worden), is een duidelijke analyse voorafgaand noodzakelijk, edelmetaal is onderhevig aan extreme
koersschommelingen.
1.5.Gekochte sieraden kunnen hergebruikt, omgesmolten worden om als doel te gebruiken ter
reparatie.
1.6.Sieraden kunnen als occasion worden aangeboden, deze worden als verkoop genoteerd onder
het ingekochte volgnummer van het sieraad.
Artikel 2. Garanties van Verkoper
2.1. Verkoper garandeert de aangeboden edelmetalen op rechtmatige wijze te hebben verkregen en
daarvan volledig eigenaar te zijn, onder eigen naam te handelen en geen andere partij(en) te
vertegenwoordigen, ook niet door middel van een volmacht, tenzij handelen onder volmacht
uitdrukkelijk vooraf tussen partijen is overeengekomen.
2.2. Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen niet belast zijn met rechten van
derden, waaronder begrepen een pandrecht of recht van vruchtgebruik. Voorts staat Verkoper
ervoor in dat de aangeboden edelmetalen geen onderwerp zijn van een (rechts)vordering of geschil.
2.3. Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen echt zijn, en vrijwaart SE voor alle
aanspraken en schaden die zich kunnen voordoen wanneer uit onderzoek door SE blijkt dat de
aangeboden edelmetalen niet de door Verkoper aangegeven echtheid bezitten.
2.4. Verkoper is ten minste 18 jaar oud en dient zich bij SE te legitimeren. SE bewaart een kopie van
het legitimatiebewijs van Verkoper voor haar administratie. Als omschreven in Artikel 1.2.
Artikel 3. Transport
3.1. Verkoper kan ervoor kiezen om zelf zorg te dragen voor het transport van de aangeboden
edelmetalen naar SE. Alle transportkosten en risico’s van verlies of beschadiging van de edelmetalen
komen in dat geval voor rekening van Verkoper. Verkoper dient in dat geval zelf, indien gewent, zorg
te dragen voor adequate verzekering van de edelmetalen tijdens het transport. SE aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de edelmetalen tijdens het door Verkoper
zelf georganiseerde transport.

SCHOREL EDELMETAAL HAVENSTRAAT 30-A, 1211KM, HILVERSUM, KVK: 59585250

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOREL EDELMETAAL

Artikel 4. Taxatie
4.1. Na ontvangst van de edelmetalen door SE zal de echtheid en waarde daarvan, indien van
toepassing door een taxateur worden vastgesteld op basis van echtheid. Aantal karaats / gehalte en
de actuele koers van het desbetreffende edelmetaal.
4.2. In het geval SE de aangeboden edelmetalen dient te beschadigen teneinde een goede taxatie uit
te kunnen voeren, zal Verkoper daarover vooraf in kennis worden gesteld. Taxatie zal in dat geval
eerst worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van Verkoper. SE is in dat geval niet
aansprakelijk voor eventuele (blijvende) schade aan de edelmetalen.
4.3. Wanneer het aangeboden edelmetaal artikelen betreft die op de website van SE van een
dagwaarde zijn voorzien, geschiedt de (online) prijsopgaaf van SE onder voorbehoud van de taxatie
als aangegeven in 4.1. Er geen rechten aan kunnen worden ontleent zoals de laatste regel in artikel
1.4 vermeld.
Artikel 5. Aanvaarding bod, prijs en betaling
5.1. Alle door SE verstrekte prijsopgaven, alsmede alle andere door SE in dat verband vermelde
voorwaarden, gelden als offerte, doch zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door
enkele aanvaarding door Verkoper tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts
beschouwd te worden als uitnodiging aan Verkoper om bij SE een opdracht te plaatsen.
5.2. De door SE vastgestelde prijs van edelmetaal is maximaal geldig gedurende de vestiging van SE
geopend is op de dag dat de prijs is opgegeven. Wanneer Verkoper binnen deze termijn het aanbod
van SE niet aanvaardt, komt er geen overeenkomst tot stand. SE behoudt zich het recht voor om een
prijsopgave te herroepen in geval van sterke koersschommelingen.
5.3. Wanneer Verkoper het aanbod van SE aanvaardt, zal SE overgaan tot een directe contante
betaling. Wanneer anders overeengekomen via een bancaire overboeking die maximaal na 30 dagen
zal plaats vinden. Na aanvaarding van het aanbod is de overeenkomst definitief, en is teruggave van
de edelmetalen aan Verkoper niet langer mogelijk.
5.4. Alle prijzen zijn inclusief belastingen en heffingen en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen
en betalingen worden vermeld en vinden plaats in Euro.
5.6. Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, kan deze niet door Verkoper worden
herroepen, aangezien de waarde van edelmetalen onderhevig is aan extreme koersschommelingen.
Artikel 6. Recycle Edelmetalen – Particulier
6.1. Particulieren Verkoper kan edelmetalen aanleveren v.a. 300 gram goud en 5000 gram zilver zoals
beschreven op de werkwijze particulieren – recycle edelmetaal, die gezamenlijk met Verkoper wordt
besproken tijdens taxatie.
6.2. Wanneer de overeenkomst voor recycling tot stand is gekomen, kan deze niet door Verkoper
worden herroepen. Wanneer verkoper de edelmetalen niet op rechtmatige wijze heeft verkregen,
deze bij SE in beslag wordt genomen door de autoriteiten, kan SE niet aansprakelijk worden gesteld
door Verkoper van het desbetreffende edelmetaal.

SCHOREL EDELMETAAL HAVENSTRAAT 30-A, 1211KM, HILVERSUM, KVK: 59585250

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOREL EDELMETAAL

6.3.SE ontvangt de goederen in een seal bag waarvan de Verkoper een ontvangst-strook krijgt
gezamenlijk met een kopie van de opgemaakte overeenkomst. Wanneer na 25 werkdagen het
edelmetaal is gerecycled en op de gewichtsrekening staat geschreven. Berekent SE de dagkoers van
24 karaat geldend voor (koerspagina 300-500 gram), en betaald uit op de betaalrekening van
Verkoper via een bancaire overboeking. Contante betaling is niet mogelijk. Aangezien de waarde van
edelmetaal onderhevig is aan extreme koersschommelingen, kunnen op de website weergegeven
prijzen geen rechten worden ontleent. Afhankelijk per bank kan een bancaire transactie 48 uur
duren.
6.4. Betaling van SE naar Verkoper geschied maximaal 30 dagen via een bancaire overboeking.
Verkoper dient ter verificatie, controle en foutloze overboeking eerst €0,01 eurocent over te maken
op de betaalrekening van SE.
6.5. Als na analyse blijkt dat het aangeleverde edelmetaal van Verkoper geen edelmetaal blijkt te zijn.
Brengt SE daarvoor een vastgestelde vergoeding in rekening bij Verkoper.
Artikel 7. Recycle Edelmetalen – Zakelijk
7.1. Zakelijke Verkoper kan edelmetalen aanleveren v.a. 300 gram goud en 5000 gram zilver zoals
beschreven op de werkwijze zakelijk – recycle edelmetaal, die gezamenlijk met Verkoper wordt
besproken tijdens taxatie.
7.2. SE meld de Verkoper aan als klant. Verkoper ontvangt klantnummer na tonen van actuele KvK
gegevens, legitimatie, aanvaarding algemene voorwaarden SE.
7.3. Wanneer de overeenkomst voor recycling tot stand is gekomen, kan deze niet door Verkoper
worden herroepen. Wanneer verkoper de edelmetalen niet op rechtmatige wijze heeft verkregen,
deze bij SE in beslag wordt genomen door de autoriteiten, kan SE niet aansprakelijk worden gesteld
door Verkoper van het desbetreffende edelmetaal.
7.4.SE ontvangt de goederen in een seal bag waarvan de Verkoper een ontvangst-strook krijgt
gezamenlijk met een kopie van de opgemaakte overeenkomst. Wanneer maximaal 3 werkdagen het
edelmetaal is gerecycled en op de gewichtsrekening staat geschreven. Berekent SE de dagkoers van
24 karaat geldend voor (koerspagina-zakelijk), en betaald uit op de betaalrekening van Verkoper via
een bancaire overboeking. Contante betaling is niet mogelijk. Aangezien de waarde van edelmetaal
onderhevig is aan extreme koersschommelingen, kunnen op de website weergegeven prijzen geen
rechten worden ontleent. Afhankelijk per bank kan een bancaire transactie 48 uur duren.
7.5. Betaling van SE naar Verkoper geschied maximaal 5 werkdagen via een bancaire overboeking.
7.6. Als na analyse blijkt dat het aangeleverde edelmetaal van Verkoper geen edelmetaal blijkt te zijn.
Brengt SE daarvoor een vastgestelde vergoeding in rekening bij Verkoper.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid in
de nakoming van hun verplichtingen.
8.2. In geval zal SE jegens Verkoper aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade, waaronder
begrepen derving van winst of geleden verlies, ook niet indien zulke schades voor SE redelijkerwijs
voorzienbaar waren.

SCHOREL EDELMETAAL HAVENSTRAAT 30-A, 1211KM, HILVERSUM, KVK: 59585250

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOREL EDELMETAAL

8.3. Aansprakelijkheid van SE is in alle gevallen beperkt tot de taxatiewaarde van de aangeboden
edelmetalen.
8.4. Verkoper vrijwaart SE tegen alle aanspraken van derden.
Artikel 9. Beleggen
Nog niet van toepassing
Artikel 10. Overmacht
10.1. SE is gerechtigd om alle verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst met Verkoper op
te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.
10.2. Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmij partijen bij het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval
aangemerkt: oorlog(sgevaar), mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand,
staking, bedrijfs-en transportstoornissen, bankstoringen, gebrek aan grondstoffen of energie,
vertraging in de aanlevering door leveranciers en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de
overeenkomst onmogelijk maken.
Artikel 11. Ontbinding
11.1. De overeenkomst tussen SE en Verkoper kan te allen tijde tussentijds en zonder rechterlijke
tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door SE worden
ontbonden, onverminderd andere aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting
van nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van
volledige schadevergoeding, wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt
voor te doen:
- De onderneming van Verkoper wordt geliquideerd of gestaakt
- Verkoper vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van
faillissement verklaard
- Verkoper verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan, terwijl hij deze
beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken na verlies daarvan heeft herkregen.
- Verkoper moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan zijn verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst te kunnen voldoen.
10.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen welke partijen over en
weer op elkaar hebben direct opeisbaar.
Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen SE en Verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle
eventuele geschillen die tussen SE en Verkoper mochten ontstaan, zullen ter beslechting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

SCHOREL EDELMETAAL HAVENSTRAAT 30-A, 1211KM, HILVERSUM, KVK: 59585250

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOREL EDELMETAAL

Artikel 13. Slotbepaling
13.1. SE behoud zich het recht voor om deze AV van tijd tot tijd te wijzigen. Indien één of meer
bepalingen van deze AV onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van
deze AV onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende
bepaling te vervangen door verbindende bepalingen, die zo min mogelijk – gelet op de aard en
strekking van deze AV – afwijken van de onverbindende bepaling.
13.2. Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer ........
En zijn tevens gepubliceerd op de website van SE. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op
aanvraag kosteloos worden toegezonden.
13.3. De Nederlandse tekst van deze AV is bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking
daarvan.